No ha estat fàcil, però ja podem dir que hem connectat i legalitzat les primeres instal·lacions fotovoltaiques (FV) per autoconsum. Dic que no ha estat fàcil pel procediment per legalitzar-les, perquè les instal·lacions en si les hem realitzat en uns pocs dies; però els tràmits, els papers, van a un altre ritme…i hem tardat alguns mesos.

 

No ha estat fàcil, però tinc la sensació que “hem obert la llauna” i que a partir d’ara les instal·lacions han d’anar molt més ràpides i fluïdes. Ja ens va passar l’any 2004 amb el RD436 (la primera normativa que regulava les primes), quan també ens va caldre fer molta pedagogia (i tenir molta paciència) amb les companyies elèctriques (sobretot) i l’administració (no tant), perquè érem pioners i ens veien com a “intrusos”. Hem recuperat velles sensacions.

 

Instal·lació FV per Autoconsum en una granja de Solsona (3,8 kW)

 

El RD1699/2011 no està del tot desenvolupat, queda pendent el que es deia a la disposició addicional 2a, que en 4 mesos es  publicaria el RD que regularia el balanç net (autoconsum directe i diferit), termini que vencia l’abril de l’any passat i que encara avui estem esperant. Això ha creat confusió i ha provocat que les companyies elèctriques diguéssin al principi que encara no era possible fer autoconsum. Però segons la normativa vigent, sí és possible fer autoconsum (directe). L’IDAE ho va deixar molt clar en aquest comunicat: https://sud.es/public/assets/News_59/Nota_IDAE_Autoconsumo.pdf
Els darrers mesos algunes comunitats autònomes (com Extremadura, Balears o Múrcia) han tret procediments per regular l’autoconsum, i això ha ajudat a esvair dubtes. A les CCAA on no han tret res ens ha tocat fer molta pressió a les companyies elèctriques perquè es posessin d’acord
en com tramitar l’autoconsum. I Endesa, principal distribuidora a Catalunya, sembla que finalment s’ha aclarit.
A continuació intentaré resumir el procediment i aspectes més importants a tenir en compte (principalment a Catalunya, però a la resta d’Espanya no hauria de ser molt diferent):
Podem connectar una instal·lació FV a la xarxa interior d’un consumidor sempre que la potència FV sigui igual o inferior a la que té contractada. Mentre no s’aprovi el RD de balanç net el procediment a seguir ha de ser el mateix que es feia fins ara per les instal·lacions amb tarifa (procediment de Règim Especial, cal tramitar el RIPRE amb Energia i Mines), amb la única diferència de que la instal·lació es connecta a la xarxa interior. Ja no cal un quadre de protecció i mesura (TMF) i  Quadre General de Protecció (CGP) específics per la FV, sinó que es connecta “aigües amunt” del comptador existent pel consumidor (a la seva pròpia xarxa). Cal, això sí, fer canvis en el comptador del client, ja que aquest ha de ser bidireccional: que registri també els excedents (exportacions). Endesa, a més, obliga a que el consumidor tingui el seu comptador en una TMF amb un interruptor automàtic que li permeti “tallar” la producció si fos necessari. Aquesta TMF també ha d’incorporar els fusibles (i módem per potències >15kW). L’interruptor diferencial, això sí, es permet que estigui al quadre específic de la FV (no al general del consumidor). Si el client ja disposa de TMF (la majoria d’empreses), únicament caldrà fer un canvi en el comptador perquè sigui bidireccional.

 

 

Instal·lació FV per Autoconsum en habitatge de Barcelona (1,33kW)

 

Faig un incís sobre el tema dels comptadors, i que consti que mai recomanaré no legalitzar una instal·lació, només dono resposta a algunes preguntes que sovint m’han fet: si el comptador és analògic (amb la rodeta que gira) i proveu d’autoconsumir, girarà més lent o s’aturarà (si hi ha excedent de FV): no registra en el sentit contrari (els excedents), així que per legalitzar-ho l’haureu de canviar per un de digital bidireccional. Si ja disposeu d’un comptador digital i feu la prova de generar (sense legalitzar) us trobareu que enlloc de restar, suma! Compte, doncs, els “guerrilleros solars” que connecteu clandestinament una instal·lació perquè us podeu trobar amb la sorpresa d’un consum més elevat enlloc d’un estalvi. Mal negoci. Cal, doncs, reprogramar el comptador digital (si el model ho permet, cal preguntar-ho al fabricant) o canviar-lo per un de bidireccional.
I quin cost té realitzar una instal·lació fotovoltaica per autoconsum? I legalitzar-la? El preu d’una instal·lació depèn de molts factors (potència, tipus de coberta, tipus de panell, etc). El preu per kW instal·lat pot anar des dels 1000€ als 2000€. Considerem un cas tipus de 5kW: 6.000€ (més IVA). Per legalitzar la instal·lació cal comptar els següents costos addicionals (són orientatius, poden variar en funció de la localitat on es realitzi el projecte):
  • Cost d’inspecció del comptador per part de la companyia elèctrica: 340€ + IVA
  • Taxa d’accés a la xarxa: 17,37 €/kW (segons RD 1955/2000); 86€ per 5kW.
  • Cost de la TMF amb el comptador nou: entre 250€ i 2.000€, depenent de la potència; 350€ per 5kW.
  • Taxa administrativa per obtenir el RIPRE (Energia i Mines): 32€ per <5kW i 200€ la resta.
  • Llicència d’obres de la instal·lació (dependrà de cada ajuntament): entre un 1% i un 3,5% del pressupost; uns 120€ per 5kW.
Resumint: el cost total de la instal·lació de 5kW, acabada i legalitzada, seria de 6.928 € + IVA (8.382,88€ amb IVA).
I quanta electricitat generarà? Surt a compte? A Catalunya podem considerar un valor de 1.400 kWh anuals per kW instal·lat; per tant la instal·lació de 5kW generarà uns 7000kWh anuals. Això vol dir que en 25 anys (considerant el periode garantia de producció que donen els fabricants dels panells) la instal·lació FV  haurà produït l’electricitat a un cost inferior als 0,05€ el kWh, o de 0,12 €/kWh si comptem un periode de 15 anys. Ambdós valors són molt inferiors al preu que actualment estem pagant per l’electricitat (per sobre dels 0,20 €/kWh, considerant impostos), i tinguem en compte que aquest  preu seguirà pujant.
Veiem, doncs, que fer autoconsum FV és avui una opció totalment legal i econòmicament molt rendible. I ens permet, a més, consumir electricitat verda generada a casa nostra.
A pesar dels polítics d’aquest país, sotmesos a l’oligopoli energètic dominant, l’autoconsum ja és una realitat i canviarà inevitablement el panorama energètic actual. Pensar globalment i actuar localment: amb l’autoconsum podem contribuir des de casa nostra a un model energètic alternatiu: respectuós amb el medi ambient, més eficient, sostenible, transparent i democràtic.

A reveure,

Manel Romero – Enginyer Industrial
Soci-fundador de SUD Energies Renovables